Zmiany w opłacie za odpady komunalne. Wymagana nowa deklaracja

There are no translations available.

 

OGL2

 

 

Szanowni mieszkańcy,

W dniu 7 maja 2019 roku podczas Sesji Rady Gminy Brzeźnica, Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby.

 

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 12,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 24,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi od:


1 LIPCA 2019 ROKU

 

Miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn osób zamieszkujących (nie mylić z zameldowanymi) daną  nieruchomość i stawki opłaty od osoby w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów.

Liczba osób   x   12,00 zł/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów.

Liczba osób  x   24,00 zł/ miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

 

Podjęcie trudnej decyzji dotyczącej zmiany wybory metody naliczenia opłaty z gospodarstwa domowego na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, podyktowane było wynikiem rozstrzygniętego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonych na terenie gminy Brzeźnica”

Oferta z najniższą cena, złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. zo.o. os. Rzeka 133, 34- 451 Tylmanowa , opiewała na kwotę 828 807,12 zł brutto za okres od 01.07.2019 r-31.01.2020 r.  

Jednocześnie wyjaśniamy, że środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina nie może przeznaczyć ich na realizację innych zadań.

 

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty  należy zmienić deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmienione deklaracje prosimy aby złożyli właściciele nieruchomości dla których są już założone karty. W przypadku zmiany własności nieruchomości składa deklaracje nowy właściciel.

 

Nowe deklaracje będą roznosić do mieszkańców Sołtysi.

 

Wypełnione deklaracje prosimy przekazać do Sołtysa bądź do Urzędu Gminy Brzeźnica, dziennik podawczy pok. Nr 6. do 10 lipca 2019 roku.

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Informacje zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w informacji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał z dołu, w terminach do 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego. Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

 

 

 Druk deklaracji ( obowiązuje od 01.07.2019r. )  >> pobierz

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

 

 

 

ekoportal