There are no translations available.

Ustawa Śmieciowa - załącznik do podatków copy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w roku 2017 nie uległy zmianie
terminy i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się raz na kwartał z dołu, w terminach do 30 dnia trzeciego miesiąca każdego kwartału.

 

 

Opłatę uiszcza się :

             w kasie Urzędu Gminy Brzeźnica

             przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzeźnica na konta indywidualne

             u inkasenta (sołtysa) w danym sołectwie.

W najbliższym czasie Mieszkańcy otrzymają Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok będą Państwu dostarczane przez Sołtysów wsi.

Nie zmieniła się również firma odbierająca odpady komunalne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa. Firma będzie świadczyć usługi od dnia 01.07.2016 roku do 30 czerwca 2019 roku. Mimo tego, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrastają nie planuje się zwiększać stawki opłat jaką ponoszą Mieszkańcy.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) usunięcia tzw. „dzikich wysypisk”

Jednocześnie przypominam o obowiązku składania zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Zmiana winna zostać złożona w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych (przebywających) na danej posesji,

Zmianę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Do pobrania:

1.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017 dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

pobierz
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brzeźnica pobierz

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Aneta Dzieża - Inspektor UG, tel. 33 879 20 29 w.24

 

 

ekoportal