There are no translations available.

DSC00067_w

Rada Gminy przyjęła pierwsze uchwały z pakietu „uchwał śmieciowych"

Obowiązek organizowania przez gminy na nowo systemu zbiórki odpadów wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć jak faktycznie będzie funkcjonował nowy system, który ma obowiązywać po 1 lipca 2013 r.

 

 

 Podczas sesji w dniu 12 grudnia br. Rada Gminy Brzeźnica przyjęła trzy pierwsze uchwały z pakietu „uchwał śmieciowych", które regulować będą nowe zasady gospodarowania odpadami.

Przypomnijmy, że w myśl nowych zasad jakie narzuciła zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to gmina jest zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami na swoim terenie. Jest to dla gminy ogromne wyzwanie gdyż bierze ona na siebie obowiązek podpisywania umów z mieszkańcami na wywóz śmieci.

Jaka będzie opłata za śmieci

W Gminie Brzeźnica za podstawę naliczenia opłaty śmieciowej przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Za gospodarstwo domowe przyjęto osobę lub osoby zamieszkujące stale lub sezonowo wspólnie w budynku mieszkalnym albo w wydzielonym lokalu mieszkalnym i wspólnie się utrzymujące w celu zaspakajania wspólnych oraz indywidualnych potrzeb członków gospodarstwa domowego.

Metoda ta wydaje się najbardziej zasadna gdyż przyjęty przez Radę Gminy Brzeźnica system jest bardzo zbliżony do obecnie funkcjonującego. Opłaty wydają się być umiarkowane.

 

W przypadku, gdy ktoś zadeklaruje, że będzie śmieci segregował, opłata miesięczna wyniesie:

  • gospodarstwo domowe do 2 osób – 17 zł
  • gospodarstwo domowe od 3-4 osób – 25 zł
  • gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 30 zł

 

Ustalono, że miesięczna opłata za śmieci niesegregowane będzie wynosić:

  • gospodarstwo domowe do 2 osób – 34 zł
  • gospodarstwo domowe od 3-4 osób – 50 zł
  • gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 60 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów i uruchomieniu systemu okaże się, czy przyjęte w Gminie Brzeźnica opłaty będą odpowiadać realnym kosztom wywozu śmieci.

Osoby, które dla ponoszenia mniejszej opłaty zadeklarują segregację opadów, będą musiały pamiętać, żeby osobno gromadzić surowce:. metale, makulaturę, szkło przeźroczyste i kolorowe, opakowania plastikowe typu pet, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp.),

W sytuacji gdy gospodarstwo deklarujące segregację nie będzie wykonywało jej właściwie, firma będzie mogła wystąpić do gminy o naliczenie wyższej opłaty.

Wysokość opłaty wynikać będzie ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia deklaracji z danymi nie zgodnymi ze stanem faktycznym zostanie wydana decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wnoszone będą opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłata uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy, na rachunek bankowy gminy lub u inkasenta co drugi miesiąc w terminie do 15 każdego drugiego miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty. Opłaty będzie można dokonać również łącznie za kilka miesięcy z góry, bądź za cały rok.

Rada Gminy jest zobowiązana podjąć do końca 2012 roku jeszcze dwie uchwały. O efektach dalszych prac będziemy Państwa informować na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.

 

ekoportal